Δείκτης Νομοθετικής Συναίνεσης | Ιούλιος 2019 - Απρίλιος 2023