Δείκτης Νομοθετικής Συναίνεσης | Ιούλιος 2019 - Δεκέμβριος 2021