Ειδικές Μελέτες: Η κοινωνική διάσταση των φιλελεύθερων πολιτικών