Ένταξη στην Ευρωπαϊκή Ένωση και οικονομική ελευθερία