Δείκτης Νομοθετικής Συναίνεσης | Ιούλιος 2019-Δεκέμβριος 2020